Arbetet med SSLUG:s ispell-ordlistor

Följande behöver göras med den danska ordlistan:

Följande behöver göras med den svenska ordlistan:

En annan idé är att använda något databasprogram för att lagra ordlistorna. Varje ord ska lagras tillsammans med alla sina böjningsformer samt information om vilken ordklass det tillhör, hur vanligt ordet är, om det är fackspråk inom ett vitt område och så vidare. Vi har kommit halvvägs med detta arbete för den svenska ordlistan (filerna finns här, används på egen risk). Den danska ordlistan är oerhört väl genomarbetad, så mycket av detta kan göras automatiskt (men det kräver omfattande kunskaper om det danska språket från programmerarens sida).


Lokaliseringsgruppen i SSLUG <sslug-locale@sslug.dk>