Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Forum   Kalender   Sök
MhonArc Dato: [Date Prev] [Kronologisk oversigt] [Date Next]   Tråd: [Date Prev] [Oversigt tråde] [Date Next]   MhonArc
 

Opfordring til Folketinget om at tilbagetrække støtte til softwarepatenterPressemeddelelse:

Åbent brev til:


  Folketinget
  Att: EU-Udvalget
  Christiansborg
  1240 København K

                         København, 2004-07-28


Folketinget opfordres til at trække støtte til softwarepatenter tilbage
=======================================================================


Underskriverne af dette brev opponerer imod kommissionens forslag til patentdirektiv.
Vi mener at ministeren har fremlagt misvisende oplysninger for Folketinget[1].
Ministeren har ikke skabt klarhed om konsekvenserne af direktivet,
som reelt indfører softwarepatenter i Europa, og han har ikke oplyst Folketinget
om konflikten mellem Europaparlamentets direktivtekst og EU-kommissionens og
dermed Ministerrådets forslag, som er fremlagt som et kompromisforslag.

Det hollandske parlament er nået til en lignende konklusion, og har opfordret den
hollandske minister til at trække deres støtte til det nye direktiv tilbage [2].
Der er derfor uklarhed om hvor stor opbakning der er til EU-kommissionens
forslag til direktiv i Ministerrådet.

Underskriverne opfordrer Folketinget til at bede ministeren om at skabe vished for
at der er en politisk enighed i Ministerrådet ved at bede om en realitetsbehandling
som B-punkt ved den bekræftende afstemning i Ministerrrådet.
Underskriverne opfordrer også Folketinget til at ændre ministerens
mandat fra at stemme "ja" til at stemme "undlader", som det er sket i Holland.


Baggrund:

Det oprindelige formål med et EU-direktiv var at skabe et fælles
retsgrundlag i EU for i hvilken grad software-innovationer kan
patenteres. Både den nuværende Europæiske Patentkonvention (EPC)
og nuværende dansk patentlov bestemmer, at "som opfindelse anses
især ikke hvad der alene udgør programmer til datamaskiner."
Populært sagt kan software på en PC ifølge patentloven ikke patentereres.
Den Europæiske Patentorganisation (EPO) har dog udstedt ca. 20.000 patenter
hvoraf en stor del kan krænkes ved at køre et almindeligt program på en
computer. Nogle eksempler er stavekontrol i et tekstbehandlingsprogram[3],
financielle beregninger[4], audio- eller videoklip på en webside[5] og
on-line auktioner[6].

EU-parlamentets direktivtekst udgjorde status quo i forhold til patentloven,
dvs. den ændrede ikke på de nuværende regler for, hvad der udgør en
opfindelse og dermed kan patenteres. EU-formandsskabets såkaldte kompromisforslag
ændrer på retstilstanden, da det erstatter gældende patentlov med en
kodifikation af EPO's nuværende praksis. Ændringsforslaget betyder at
gældende love vil blive erstattet af dårligere og
utydelige formuleringer, der giver EPO fri mulighed for at udstede
patenter på software, uden at der skabes nogen retssikkerhed eller
forudsigelighed.

Økonomi 

Ministeren argumenterer [1] at vi skal have softwarepatenter
fordi patentsystemet er innovationsfremmende også på softwareområdet.
Dette er en meget tvivlsom generalisering, da informationssamfundet
er væsensforskelligt fra det industrielle samfund, hvor patentsystemet
hidtil har fungeret. Karakteristisk for software er at et produkt kan
krænke rigtigt mange patenter, en simpel webshop kan f.eks. krænke
snesevis [8]. Hverken EU-kommissionen eller den danske
regering har udført nogen forskning eller forsøgt at estimere de
økonomiske konsekvenser af patenter på software. En undersøgelse udført
af EU-kommissionen viser at SMV'er ikke er interesserede i softwarepatenter,
to undersøgelser fra USA viser at patenter øger udgifterne og risikoen ved
softwareudvikling, og en undersøgelse udført for EU-parlamentets
JURI-udvalg rejser også spørgsmål om direktives økonomiske effekt [9].

Rene computerprogrammer

Ministeren argumenterer [1] at rene computerprogrammer ikke kan patenteres.
Direktivets art. 2a betyder i praksis at software, der kører på en PC, automatisk
udgør en computer-implementeret opfindelse. Art. 5.2 gør det til en
patentkrænkelse at distribuere kildekode, hvis patenter krænkes når programmet
udføres. I praksis kan distribution af kildekode på en disk eller fra et website kræve
patentlicenser.

Forretningsmetoder

Ministeren argumenterer [1] at forretningsmetoder ikke kan patenteres.
Dobbeltnegationen i direktivets art. 4a(2) betyder at computer-implementerede
forretningsmetoder skal kunne patenteres. I praksis sker det hvis computeren
gør forretningsmetoden særlig sikker eller brugervenlig (se f.eks. Autocom
ApS patentet [6]).

Amerikanske tilstande

Ministeren argumenterer [1] at vi ikke skal have amerikanske tilstande.
Ordet "teknisk" i kravet om at en software-innovation
skal udgøre et "teknisk bidrag" skal ifølge ministeren sikre denne forskel. 
Det fremgår hverken af direktivet, EPOs nuværende praksis eller ministerens
svar til Folketinget, hvordan ordet "teknisk" i praksis udgør en begrænsning
af det patenterbare område. Ministeren har givet stavekontrol [13] og
financielle beregninger [13] som eksempler på "ikke tekniske" opfindelser.
Alligevel har EPO udstedt patenter på software der udfører sådanne
funktioner [3,4].

Interoperabilitet

Ministeren argumenterer [1] at licenser under "rimelige
og ikke-diskriminerende" vilkår vil sikre interoperabilitet. Ministeren
tillader derved at virksomheder kan bruge patenter til at kræve
bompenge på den digitale motorvej, dvs. lukke for de friheder og muligheder
som åbne standarder sikrer. Et praktisk eksempel er det patent, EPO har
udstedt til Tout Walid [14]; dette patent dækker det at have danske
bogstaver i domænenavne f.eks. www.æøå.dk. Ministeren har i svar til
Folketinget nægtet [10] at tage stilling til sådanne patenter, eller at
give en økonomisk analyse af samfundets udgifter til sådanne patenter,
f.eks. patenter der kan krænkes via e-government [11].


Opfordring til Folketinget

Derfor opfordrer vi Folketinget til at følge det hollandske parlament, der
trak ministerens mandat til at stemme for formandsskabets direktiv tilbage.
Dette kan ske ved at Folketinget får ministeren til at trække den danske
støtte tilbage ved den formelt bekræftende afstemning om direktivet i Ministerrådet.
Vi opfordrer desuden Folketinget til at sikre danske softwarevirksomheder og
udviklere af software friheden til softwareinnovation uden risiko for
patentkrænkelsesretssager, ved at skabe virkelig retssikkerhed
og gennemskuelighed i direktivet, således at "computer-implementerede 
opfindelser" og "teknisk bidrag" defineres og indskrænkes ifht.
softwareinnovationer generelt, og at det tilsikres at software når det kører
på en normal computer aldrig kan krænke patenter.


Underskrifter:

Foreninger:

SSLUG - Skåne Sjælland Linux User Group
www.sslug.dk
Kontakt: Gitte Wange sslug@sslug tel: 29 72 79 72

KLID - Kommercielle Linux-interessenter i Danmark
www.klid.dk
Kontakt: Keld Simonsen sslug@sslug tel: 2240-6543

IT-pol - IT-politisk forening
www.it-pol.dk
Kontakt: Flemming Bjerke sslug@sslug

Digital Forbruger Danmark
digitalforbruger.dk
Kontakt: Erik Lange sslug@sslug

PROSA
www.prosa.dk
Kontakt: Peter Ussing sslug@sslug

DKUUG
www.dkuug.dk
Kontakt: Peter Toft sslug@sslug


Firmaer:

Ozone ApS
www.o3.dk

MM Manager ApS
www.mmmanager.dk

Adapt A/S 
www.adapt.dk


Referencer:

[1]
http://www.ft.dk/Samling/20031/udvbilag/EUU/Info-note_157.htm
http://eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/7b42a3e5/20041075.pdf

[2]
http://www.tweedekamer.nl/images/22_36242.doc
(side 22-24, "Software octrooien")

[3]
Patentet på "stavekontrol af sammensatte ord"
http://v3.espacenet.com/textdoc?&DB=EPODOC&IDX=EP281742

[4]
Financielle patenter
http://gauss.bacon.su.se/sql/list.php?db=EPGk&s=financ

[5]
"Fremgangsmåde til fordeling af audio- og videodata"
http://onlineweb.dkpto.dk/Scan2003/509/01668509.tif.pdf

[6]
"Fremgangsmåde til afholdelse af en auktion, og anvendelser af
fremgangsmåden"
http://onlineweb.dkpto.dk/Scan2001/749/00729749.tif.pdf

[7]
http://gauss.bacon.su.se/sql/list.php?db=EPGCA

[8]
http://webshop.ffii.org/

[9]
http://softwarepatenter.dk/baggrund/rapporter/
http://softwarepatenter.dk/baggrund/economics/view

[10]
http://www.ft.dk/Samling/20031/spor_sv/S198.htm
http://www.ft.dk/Samling/20031/spor_sv/S1212.htm

[11]
http://www.statskontoret.se/pressrum/press/2003/press030915invandning.pdf

[12]
http://www.streamingmedia.com/article.asp?id=8559

[13]
http://www.ft.dk/samling/20031/udvbilag/eru/almdel_bilag102.htm

[14]
http://www.borsen.dk/dagens-nyheder/?ids[]=63563
http://gauss.bacon.su.se/sql/view.php?p=EP1159820


 
Förstasida   Anmälning   Postarkiv   Översikt   Kalender   Sök

 
 
Fel och synpunkter angående webb-sidorna skickas till <www_admin>. Senaste ändring 2005-09-06, klockan 07:06
Denna sidan underholds av MHonArc .