[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat fra SSLUG's årsmøde og generalforsamlingReferat af SSLUG's årsmøde og generalforsamling, lørdag den
25. november 2000.

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Ansvarsfrihed
7. Valg til bestyrelsen
8. Budget, medlemsafgift og software regnskab
9. Vedtægtsændringer
10. Indkomne forslag fra medlemmerne
11. Evt.


ad 1) Peter Toft bød velkommen, og foreslog Kenneth
Geisshirt som ordstyrer, hvilket ingen modsatte sig.


ad 2) Herefter konstaterede Kenneth at årsmødet var lovligt
indkaldt med varsel som i vedtægterne.


ad 3) Kenneth spurgte hvem der ville tage referat, og da
ingen andre følte sig kaldet, påtog Jacob Sparre Andersen
og Kristian Vilmann sig opgaven.


ad 4) Peter Toft gennemgik årsberetningen. Meget sker på et
år i SSLUG: Kamp mod softwarepatenter, hyggemøder,
install-fester, postlister.

Æresmedlemsskab blev tildelt Björn Nilsson for det store
arbejde han har lagt i at få hyggemøderne på NBI til at glide,
og Anne Østergaard for hendes utrættelige kamp mod softwarepatenter.

Titlen som ærespingvin tilfaldt Mads Bondo Dydensborg for megen og god
support på SSLUG's postlister, og Henrik Størner for ligeså meget og
fornem deltagelse på postlisterne samt altid pålidelig drift af
SSLUG's maskiner.  NT-soft har venligst sponsoreret en blød TuX til
hver af de to herrer.

Årsberetningen fulde ordlyd kan findes her:
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2000-11-25/pto-beretning/


ad 5) Som kasserer fremlagde Preben Bill Brahe regnskabet
for 1999.  Revisoren Niels Holger Pedersen påpegede en fejl
i regnskabet som straks blev rettet, hvorefter generalforsamlingen
kunne godkende regnskabet.

Regnskabet kan findes på URL:
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2000-11-25/regnskab


ad 6) Efter at årsmødet havde godkendt regnskab for 1999, blev
bestyrelsen meddelt ansvarsfrihed over for foreningen for deres
embedsperiode i 1999.


ad 7) Ole Tange trak sit kandidatur tilbage, da han ikke vil
sidde i både SSLUG's og DKUUG's bestyrelse.

Efter valgtaler og spørgsmål fra salen holdt man
frokostpause, hvorefter valgkomiteen kunne fremlægge
resultatet af valget:

Den nye bestyrelse for 2001 bliver:

* Peter Toft <sslug@sslug>
* Hanne Munkholm <sslug@sslug>
* Patrik Bengtsson <sslug@sslug>
* Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug>
* Anne Østergaard <sslug@sslug>
* Martin Wahlén <sslug@sslug>

Og suppleanter til bestyrelsen i 2001 bliver:

* Kristian Vilmann <sslug@sslug>
* Ole Vilmann <sslug@sslug>

Dette er også kommet ind på
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/2001.html

Følgende opnåede ikke valg: Peter Makholm, Preben Bille
Brahe og Kim Schulz.

Som revisorer valgtes
* Niels Holger Pedersen <sslug@sslug> og
* Lars Jensen <sslug@sslug>.

Valgforberedelseskomiteen til næste års bestyrelsesvalg
blev valgt til: Henrik Grove, Frank Damgaard, Michael Nordström
og Dan Te Westerlund.


ad 8) Punktet budget og medlemafgift afstedkommer som regel
heftig debat og fantasifulde forslag til fastsættelse af
medlemsafgiften. Dette års generalforsamling var ingen
undtagelse. Således blev det bestemt, at det står medlemmer
frit for hvilken af følgende betalingsmodeller, der vælges:
- Forrige års medlemsafgift tredobles
- Ungdoms- og seniorrabat indføres. Procentsatsen blev ikke
  fastsat
- Uændret afgift
- Afgiften nedsættes til det halve
- Gratis medlemskab for alle under 12 år
- Medlemsafgiften nedsættes med 3½%

Derudover blev det vedtaget at betaling kan foretages med
følgende valutaer: Svenske Kroner(SEK), Danske Kroner(DKK)
og Euro(EUR).

(medlemsafgift er på nul uanset hvilken model der vælges)

27 stemte for, 5 stemte imod og 1 undlod at stemme.

Herudover var der et par forslag mere:
- Årsafgiften sættes til 1 euro
- "Vi deler formuen"
- Alle beløb skal angives i Euro.

Det to første blev forkastet, og det sidste blev trukket
tilbage igen, tillige med andre i den mere opfindsomme
ende. Hovedsagligt da de ikke decideret har noget med
det kommende års budget at gøre, men mere er en ændring
af foreningens regnskabregler.

Mht budget besluttede årsmødet et 0-resultat. Penge skal helst
ikke ind i foreningen. Dog er der ting der koster. Fx.
domæner. Udgifter som dette skal dækkes ind vha. sponsorer.

SSLUG modtog 10 SEK på årsmødet, hvilket bragte SSLUG's reelle
formue op på 10 DKK og 10 SEK.

Preben Bille Brahe fremlagde SSLUG's software regnskab. De
fleste programmer der benyttes på www.sslug.dk er åbne
programmer efter Open Source-modellen. Dog er der programmer
der er under anden og strengere licens, men pt. kan vi ikke
undvære disse. Det fremhævedes dog, at SSLUG ikke benytter
ulovligt kopierede programmer.

Softwareregnskabet skal revideres inden næste årsmøde.

Softwareregnskabet for 1999 vil snarest kunne findes her:
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2000-11-25/regnskab


ad 9) De foreslåede vedtægtsændringer findes på
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2000-11-25/valg/forslag.

Forslag 1 blev vedtaget. Stemmefordeling:
29 for
1 imod
1 undlod

Forslag 2 blev vedtaget. Stemmefordeling:
28 for
3 imod

Forslag 3 blev vedtaget. Stemmefordeling:
27 for
1 imod
3 undlod

Forslag 4a blev vedtaget. Stemmefordeling:
30 for
1 undlod

Forslag 5 blev trukket tilbage.


ad 10) Indkomne forslag

Nicolaj Willerup holdt på mødet et oplæg om at få bedre kontakt til
uddannelsesinstitutionerne, så det gøres nemmere at holde
install-fester, foredrag eller tilsvarende Linux-aktiviteter ude på
skolerne. Hans oplæg faldt i god jord og er blevet fulgt op
med en ny postliste - sslug@sslug, hvor diskussionerne
er starter.

Keld Simonsen har stillet følgende forslag:
"Det er SSLUG's erklærede politik at være imod patenter på
programmel. Dette gælder også patenter der kun gælder en
kort årrække. Fx 2-3 år."

Efter megen diskussion der blandt andet gik på at ingen
kender ordlyden af eventuelle kommende lovforslag på dette
område, og at SSLUG er meget andet end kampen mod
softwarepatenter, blev forslaget forkastet med stemmerne:
11 for
12 imod
8 undlod

Til gengæld blev der følgende forslag formuleret og vedtaget
med stemmerne:
25 for
1 imod
5 undlod:

"Årsmødet bifalder bestyrelsens arbejde mod softwarepatenter
og anbefaler bestyrelsen at fortsætte kampen."


Ad 11) Evt.

Der var ingenting under evt.

Herefter takkede dirigenten for nogenlunde ro og orden og
opløste dirigenten mødet.


----------------

Den nye bestyrelse har efter årsmødet
konstitueret sig selv som følger:

* Peter Toft <sslug@sslug> - formand
* Hanne Munkholm <sslug@sslug> - næstformand
* Patrik Bengtsson <sslug@sslug> - sekretær
* Jacob Sparre Andersen <sslug@sslug> - kasserer
* Anne Østergaard <sslug@sslug> - menigt medlem
* Martin Wahlén <sslug@sslug> - menigt medlem

Og suppleanter til bestyrelsen i 2001 er:

* Kristian Vilmann <sslug@sslug>
* Ole Vilmann <sslug@sslug>

--
Du modtager denne mail fordi du er medlem af Skåne Sjælland Linux User
Group. Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du følge beskrivelsen på
http://www.sslug.dk/udmeld

LinuxKonference i København: http://LinuxForum.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *